fbpx

Algemene voorwaarden

Download onze Algemene voorwaarden als PDF

Artikel 1. Begrippen.

 1. Onder Werkzaamheden wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen bij vraagstukken op het gebied van learning en development, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. Onder Opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan particuliere- en/of bedrijfs- of beroepsmatige Opdrachtgever.
 3. Onder Opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan Twikkelon (KvK-nummer: 53009851), en door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede-) bezig houden, handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

Artikel 2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht.

 1. De offertes en aanbiedingen die door Opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door Opdrachtnemer zowel mondeling alsook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Opdrachtnemer is aanvaard, is deze voor Opdrachtnemer bindend.
 3. Op alle overeenkomsten van opdracht, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Het wijzigen en/of aanvullen van de inhoud van overeenkomst van opdracht.

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gerechtigd om de inhoud van de opdracht te wijzigen. Een dergelijke wijziging behoeft de uitdrukkelijke en/of stilzwijgende toestemming van de andere partij.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien en voor zover hij dat voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de opdracht noodzakelijk en/of wenselijk acht, meer Werkzaamheden (te doen) uitvoeren dan de Werkzaamheden zoals deze naar aard en/of omvang zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over deze extra Werkzaamheden. Op deze extra Werkzaamheden zijn de gebruikelijke honorariumafspraken van toepassing.

Artikel 4. De verplichtingen van

Opdrachtnemer.

 1. Opdrachtnemer is verplicht om de hem opgedragen Werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Indien de opdracht mede of uitsluitend gericht is op het geven van advies over de vervulling van een vacature bij of t.b.v. Opdrachtgever, zijn de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtnemer uitsluitend inspanningsverplichtingen.
 2. Opdrachtnemer bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop hij de Werkzaamheden uitvoert. Het staat Opdrachtgever weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch Opdrachtnemer staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de hem gegeven opdracht en binnen de wijze waarop hij als goed en zorgvuldig Opdrachtnemer de opdracht wenst uit te voeren.
 3. Opdrachtnemer is, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, verplicht om Opdrachtgever nader te informeren. Deze informatieverplichting van Opdrachtnemer is beperkt tot de gegevens die Opdrachtgever niet onthouden mogen worden in verband met de uitvoering van de opdracht en die ook redelijkerwijs verstrekt kunnen worden.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om bepaalde Werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever uit te besteden aan (een) derde(-n).
 5. Opdrachtnemer zal zich bij de wijze van uitoefening van zijn Werkzaamheden houden aan de regelen en/of reglementen die voor beroepsbeoefenaren zoals Twikkelon in het algemeen gelden op het moment van het aangaan van de overeenkomst van opdracht, althans voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgeweken.

Artikel 5. aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

 1. Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zoals bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Opdrachtnemer opleveren en derhalve Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die voortvloeit uit het te kort schieten van Opdrachtnemer, en/of bij haar in dienst zijnde werknemers, medewerkers of de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen, in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe vermogensschade die voortvloeit uit het te kort schieten in de nakoming door Opdrachtnemer en/of bij haar in dienst zijnde werknemers of medewerkers en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het honorarium dat Opdrachtnemer tot het moment van de tekortkoming aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Opdrachtnemer mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor hulppersonen die Opdrachtnemer op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 4. Indien de opdracht mede of uitsluitend gericht is op het geven van advies over de vervulling van een vacature bij of ten behoeve van Opdrachtgever, zijn de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtnemer uitsluitend inspanningsverplichtingen
 5. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 6. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer binnen 2 maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, is Opdrachtgever verplicht om daarvan mededeling te doen aan Opdrachtnemer. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan is Opdrachtnemer op geen enkele wijze jegens Opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de door Opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de Werkzaamheden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden jegens Opdrachtnemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Opdrachtnemer van de opdracht.

Artikel 6. De verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan Opdrachtnemer het overeengekomen honorarium te betalen.
 2. Indien Opdrachtnemer dat wenselijk acht, is Opdrachtnemer gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op het honorarium voor de nog te verrichten Werkzaamheden te vragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om de aanvang van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 3. Het honorarium van de Opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q,
 4. De omzetbelasting komt ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever daartoe verzoekt, zal Opdrachtnemer voorafgaand aan de aanvang van zijn Werkzaamheden een opgave doen van de geschatte kosten in verband met de door hem en/of derde te verrichten Werkzaamheden. Indien Opdrachtgever van Opdrachtnemer geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het uurtarief en het totaal van de door Opdrachtnemer bestede tijd. De hoogte van het uurhonorarium wordt bepaald door het financiële belang van de door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden, de persoon en ervaring van de Opdrachtnemer en de omvang van de Werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
 6. Opdrachtgever is verplicht om het gefactureerde honorarium binnen 21 dagen na dagtekening van de declaratie in Nederlandse valuta aan Opdrachtnemer te betalen. Door het enkele verstrijken van deze termijn komt de Opdrachtgever in verzuim. Verrekening of kortingen zijn niet toegestaan.
 7. Vanaf de 30e dag na de factuurdatum is Opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding een boete en rente verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen met 3%. Na elk heel jaar dat Opdrachtgever in verzuim is, dient rente op rente te worden voldaan tot het moment waarop de declaratie en de verschuldigde rente volledig zijn voldaan, onverminderd de uitoefening van de overige rechten die Opdrachtnemer krachtens de wet of de overeenkomst van opdracht toekomt.
 8. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. Zolang Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verzochte zekerheden niet heeft gesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn het honorarium betaalt, zal Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor de door Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten die worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag. Deze aansprakelijkheid laat de uitoefening door Opdrachtnemer van overige rechten in verband met de niet-betaling door Opdrachtgever, onverlet.

Artikel 8. Gegevens van opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm en tijdig in het bezit komen van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en in dat verband tot vrijwaring van Opdrachtnemer verplicht.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in art. 8 lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. De door Opdrachtnemer opgebouwde gegevens zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. De informatie van de kandidaten voor een vacature bij of t.b.v. Opdrachtgever, wordt door Opdrachtnemer uitsluitend ter beschikking van Opdrachtgever gesteld na overleg met en toestemming van de desbetreffende kandidaat.
 4. Na het einde van de opdracht heeft Opdrachtgever tegen vergoeding van de kosten recht op afschriften van de door Opdrachtnemer opgebouwde gegevens die voor de voortzetting van de Werkzaamheden relevant zijn.

Artikel 9. geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is behoudens de verplichtingen die de Wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 3. Tenzij uit de wet of de uitlatingen van partijen uitdrukkelijk anders voortvloeit houdt Opdrachtgever de door Opdrachtnemer geproduceerde stukken geheim. Opdrachtnemer zal deze niet aanwenden tot een ander doel dan waarvoor zij aan hem door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 10. risico van opslag van informatie

 1. Opdrachtnemer is verplicht om de van Opdrachtgever afkomstige informatie zorgvuldig te bewaren gedurende 5 jaren.
 2. Indien de informatie van Opdrachtgever die bij Opdrachtnemer of derden is opgeslagen, beschadigd of tenietgaat, is Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.
 3. Dit geldt tevens voor beschadiging of teniet gaan van de informatie tijdens vervoer of verzending ongeacht of het vervoer of verzending is geschied door of namens Opdrachtgever of derden.
 4. Indien en voor zover derden in verband met de beschadiging of het tenietgaan van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, Opdrachtnemer aansprakelijk stellen dan wel jegens Opdrachtnemer rechtsvorderingen pretenderen, is Opdrachtgever tot vrijwaring van Opdrachtnemer verplicht.

Artikel 11. Intellectueel eigendom.

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de intellectuele eigendom die is verbonden aan de producten die hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten en de resultaten van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere producten in de meest ruime zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden direct of indirect te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 12. Overmacht.

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst van de opdracht niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak waaronder uitdrukkelijk ook begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer weer in staat is de Werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 2. Indien er aan de zijde van Opdrachtnemer een overmachtsituatie zich voordoet die gedurende een maand heeft voortgeduurd, is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. De genoemde termijn van één maand zal niet gelden indien het van de Opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst na het intreden van de overmachtsituatie nog langer voortduurt.

Artikel 13. Duur van de overeenkomst.

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 14. Opzegging van de overeenkomst.

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst van opdracht nog geen zes maanden heeft geduurd, hoeft bij de opzegging geen termijn in acht te worden genomen.
 2. De overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Opdrachtnemer in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van opdracht langer voortduurt.
 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer: – in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend; – surséance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend; – de bedrijfsvoering staakt.

Artikel 15. retentierecht.

Opdrachtnemer is bevoegd om de afgifte van de zaken die hij uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht van en/of ten behoeve van Opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten tot het moment dat hij betaling heeft ontvangen van de op dat moment nog bestaande betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, dan wel voor de nakoming daarvan voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 16. toepasselijk recht en forumkeuze.

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst van opdracht worden, met uitzondering van de geschillen die tot de uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Artikel 17. Privacybeleid.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Twikkelon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie ons privacybeleid.

Amsterdam, 1 september 2018

Boek gratis call

Ik help jou graag met het zetten van de volgende stap naar die online training, cursus of dat groepsprogramma waar jij van droomt! Tijdens onze call schijn ik mijn licht op jouw programma idee, je uitdagingen en worstelingen. Het is mijn special power om jou binnen 30 minuten minimaal 3 hands on tips te geven die jou dírect richting en focus geven op weg naar jouw droomprogramma. Boek gratis call

Heb jij een vraag?

Just ask! 🙂


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

   

  Als je van je online programma een succes wilt maken dan kun je niet om deze vrouw heen. Echt! Wat een vakvrouw. Ze is energiek, slim, snel, lief, betrokken, bevlogen en vooral een EXPERT op haar vakgebied. Bibianne helpt mij om echt na te denken over het ontwerpen van een Learning Experience. Wat ze zegt: je wil toch geen 13 in een dozijn zijn? En het werkt echt door in alles! Ik stel mezelf andere vragen. Ga op zoek naar andere werkvormen en vraag ik mezelf nu constant de vraag: hoe zet ik mijn deelnemer AAN en wanneer doe ik dat? Ik ben echt anders gaan denken en ook al vind ik "kennis-kotsen" soms wel even heel fijn, het mag niet ten koste gaan van de ervaring, the learning experience. Ik wens iedereen een Bibianne toe.  

  Jelly Bijlsma

  Expert GroepsDynamiek
  Klassenkracht

  In Bibianne vind je een super scherpe sparringspartner, die je uitdaagt om je programma's aan te scherpen. Met als resultaat een stevig concept voor mijn online programma, enthousiaste reacties en meteen 11 deelnemers!

  Anniek Oost

  Leadership Expert
  Dynamic Minds

  Mijn samenwerking met Bibianne was geniaal! Het was een prachtige samenkomst van haar en mijn energie. Ik voelde ik het aan alle kanten stromen. Dankzij Bibianne heb ik er binnen no time een online programma uitgeknald, gelanceerd én de eerste editie gedraaid met zes! fantastische vrouwen. Haar hands on aanpak en haar ‘gaan met die banaan energie’ wakkerde de actiemodus in mij aan. En als er iets niet klopt, de energie niet stroomt, dan prikt ze hier direct doorheen. Ik merkte tijdens ons traject echt het verschil als ik Bieb een week niet had gesproken. Dan dacht ik HELLUP! dit wordt echt helemaal niks. En Bibianne plaatste alles dan weer binnen no time in perspectief. Ze heeft echt voor alles een oplossing, geen idee waar ze het allemaal vandaan haalt. Magic, dat is het!

  Simone Wiewel

  Reiki Master - Visionair - Empowerment Coach
  All is within

  Ik heb samen met Bibianne binnen drie maanden mijn e-learning ontwikkeld! Bieb gaf richting aan mijn brei van ideeën. Maakte kraakhelder waar mijn programma écht over moest gaan. Hierdoor kon ik verder waar is voorheen telkens vastliep. Ze maakte me bewust van mijn expertbrein en leerde me hoe te switchen naar het brein van mijn deelnemer om de plank niet mis te slaan. Bieb lukt het om in één sessie helder te krijgen wat je no way lukt in 20 sessies met jezelf! Reflectie, spiegelen, omgooien of juist behouden. Ze doet precies dat wat nodig is om jou naar resultaat te leiden. Ze voelt VET goed wat jij nodig hebt, ook als je dat zelf nog niet ziet. Als je niet langer wil hopen dat jouw programma een succes wordt, maar het zeker wil weten? Bieb is your woman!

  Edith Zomerdijk

  Ergotherapeut
  Ergotherapie Zomerdijk

  Samenwerken met Bieb is in een woord fantastisch! Samen zijn we bij nul begonnen en door de inzichten die Bieb mij gaf kwam ik, soms buiten mijn comfortzone, op een fantastische weg. Bieb heeft mij uitgedaagd, inzicht gegeven, mij af en toe dat schopje, maar vooral heel veel lucht gegeven. Samenwerken met Bieb betekent: een andere kijk op je bedrijf, super betrokken bij je proces, mega veel energie en een heerlijke mentor om mee samen te werken! Na drie maanden intensieve samenwerking staat mijn leerfunnel als een huis. Ik sluit ieder Webinar dat ik geef af met “JA’s” op mijn betaalde online programma dat steengoed in elkaar zit en hélémaal mij is. Ik ben heel blij! 😊

  Anne-Maartje Blok

  Mentor voor moeders
  Bestmoms.nl

  Bieb is niet alleen dé expert op het gebied van online leren en didactiek. Ze is je mentor, coach en cheerleader. Je steun en toeverlaat voor alle beren op je weg. “Nothing we can’t fix” is haar mantra… Ze zette me keihard aan het denken, door haar manier van vragen stellen. Ze houdt je constant scherp, zodat je zeker weet dat je het juiste programma ontwikkelt. Ze tilde mijn online training skills naar het volgende niveau. Ik weet nu hoe ik online engagement en interactie creëer. Door Bieb zie ik nu de toegevoegde waarde van online trainen naast mijn fysieke trainingen en do het nu allebei! Geloof het of niet, maar morgen komen allerlei high tech spullen binnen om mijn eigen virtual classroom te bouwen!  😊

  Sylvia Barten

  Oprichtster BartN Trainingen

  Bedankt voor de fantastische samenwerking, inspiratie en coaching! Op naar de volgende e-learning! Mocht jij op het punt staan om in UYIT te stappen? Ik zeg Doen! Doen! Doen! Stop met kennis- kotsen en word ook fan van Bieb's aanpak! 🥰✨Learner First ✨❣️

  Marieta Wolter

  Coördinator OCA Academy
  OCA

  Heb je de kans om in een programma van Bibianne te stappen? Ik zeg doen! Je wordt AANgezet door deze pro. Ik heb enorme stappen gemaakt zowel met mijn signature programma, als de challenge, als met mezelf. Ze heeft me een aantal keer van de hoge duikplank moeten duwen maar dat doet ze liefdevol,  dus no problem! 😊 Werken aan mijn online programma met Bieb, heeft me ook meer inzicht gegeven over mijn businessconcept en waar ik met mijn bedrijf naar toe wil. Oftewel een geweldige package deal. Thanks a million 🙏

  Marie-Chantal Hoppenbrouwers

  💔1e emotionele hulp voor vrouwen in scheiding
  Veerkrachtigevrouw.nl